Regler

Trafiksäkerhetspolicy
Företaget skall erbjuda och arbeta för en verksamhet med varaktigt hög trafiksäkerhet. Förare, medtrafikanter, kunder m.fl. skall uppleva säkerhet och trygghet genom företagets agerande.

Företaget skall verka för att:
* Lasten skall vara säkrad. Se Åkerihandboken ”Säkring av last”.
* Förare av fordon eller maskiner skall vara opåverkade av alkohol och droger.
* Bilbälte skall användas.
* Hastigheten skall anpassas efter vad väglag, väderlek, trafikregler och övriga omständigheter kräver. Se Åkerihandboken ”Hastighetsbestämmelser”.
* Hänsyn skall tas till medtrafikanter.
* Kör- och vilotider skall följas. Se Åkerihandboken ”Kör- och vilotid i vägtransport”.

Generella krav
Som framgår av upprättad miljö- och kvalitetspolicy är företagets strävan att tillhandahålla våra kunder kvalitativa och miljöeffektiva produkter och tjänster. För att lyckas i denna ambition fordras att vi till våra leverantörer och delägare förmedlar generella kvalitets- och miljökrav.

Lagstiftning
Uppdraget skall utföras av förare med lagstadgad behörighet och enligt gällande lagstiftning.

Fordon, maskiner
Fordon och maskiner skall vara välskötta och rätt utrustade för varje uppdrag.

Leveranstid
Fordon och maskiner skall infinna sig på rätt plats i rätt tid.

Leveranssäkerhet
Uppdraget skall utföras på ett sådant sätt att godskvaliteten inte försämras under vår hantering.

Yrkeskunnande
Förare skall ha rätt kunskap för att utföra tjänsten till kundens fulla belåtenhet.

Miljö
Uppdraget skall utföras på ett, ur miljösynpunkt, så skonsamt sätt som möjligt.

Instruktioner
Uppdraget skall utföras enligt de instruktioner som erhålls från kund, transportledning eller annan representant för uppdragsgivaren.

Försäkringar
Fordon och maskiner har ett fullgott försäkringsskydd.

Besiktningar
Fordon, maskiner och utrustning skall ha genomgått och godkänts vid lagstadgade besiktningar.

Handlingar vid färd
Körkort och/eller yrkesförarbevis. Registreringsbevis med villkorsbilaga. Trafiktillstånd (yrkestrafikmärke). Övriga tillstånd (bred last, transport av avfall, ADR m.m.)

Saneringsutrustning
Medel för sanering av oljespill skall finnas i samtliga fordon och maskiner

Förbättringsrapport